Uzņēmējdarbības loģistika

Par programmu:

Studiju programma veidota, lai sagatavotu vecākos speciālistus un struktūrvienību vadītājus loģistikas un transporta ekonomikas jomā, atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku.
Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Mācību procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus, tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus speciālistus loģistikas un transporta ekonomikas jomās, atbilstoši apstiprinātajām profesijas standarta prasībām. Sniegt teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nodrošina loģistikas un transporta ekonomikas, kā arī uzņēmējdarbības vadīšanas sfērās atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci.

Iegūstamā īzglītība:

profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības loģistikā un loģistikas struktūrvienības vadītāja kvalifikācija

Studiju ilgums: 3 gadi Daugavpilī

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem