Telekomunikācijas

Par rogrammu:

Telekomunikāciju tehnoloģiju nepieredzēti straujā attīstība ir izmainījusi industrijas pieprasījuma struktūru.
Gan studiju programma, gan akadēmiskais personāls ir atvērti inovācijām. Studiju programmā regulāri tiek iekļauti jauni perspektīvu virzienu universitātes līmeņa lekciju kursi. Tiek gaidīti pieteikumi uz jauniem lekciju kursiem un vieslektori. Šī koncepcija ļauj izmantot visus Latvijā pieejamos resursus.
Studiju programmas mērķi un uzdevumi tiek formulēti, sabalansējot sabiedrības (Nacionālā attīstības plāna 2010-2013, Europe 2020 un ICT2020 stratēģijām), potenciālo darba devēju, augstskolas un studējošo vēlmes, iespējas un resursus. Studiju programmas mērķi tiek formulēti, balstoties uz aptaujām par ieinteresēto pušu vēlmēm un prasībām, atbilstoši kvalitātes pārvaldības sistēmai. Studiju programmas tuvākās darbības mērķi tiek analizēti un precizēti katru gadu (parasti studiju gada noslēgumā).

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sniegt akadēmisko pamatizglītību inženierzinātņu nozares telekomunikāciju apakšnozarē, un sagatavot tālākām studijām maģistrantūrā.

Iegūstamā izglītība: Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē

Studiju ilgums: 1 gads Daugavpilī + 2 gadi Rīgā

Budžeta vietas: 6