Siltumenerģētika un siltumtehnika

Par programmu:

Studiju programma ietver nepieciešamās prasības profesionālā bakalaura grāda siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera profesionālās kvalifikācijas iegūšanai siltumenerģētikā un siltumtehnikā.
Programmas studiju priekšmeti iedalāmi vairākās grupās, kuru apgūšana nodrošina nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu profesionālās darbības uzsākšanai.
Fundamentālo zinību priekšmeti: matemātika, fizika, inženierķīmija, materiālzinības, siltumapmaiņa, datormācība, tēlotājģeometrija u.c. dod nepieciešamās vispārējās teorētiskās zināšanas nozares pamatkursu apgūšanai.
Nozares pamatpriekšmeti: siltumapgādes sistēmas, kurināmā tehnoloģijas un katlu iekārtas, siltuma elektrostacijas, hidro un gāzu dinamika, siltumizmantojošās iekārtas, siltumtehniskie mērījumi un automatizācijas pamati, termiskie dzinēji un citi.
Izvēles priekšmeti – energonesēju ražošanas un sadales iekārtas, saldētavu iekārtas, rūpnieciskās krāsnis, netradicionālie enerģijas avoti dod šaurākas specializācijas iespējas.
Humanitāro un vadības priekšmetu bloks dod pamatzināšanas ekonomikā, sociālajā psiholoģijā, uzņēmumu vadības organizācijā un biznesa socioloģijā.
Praktiskā darba iemaņas tiek apgūtas mācību praksē vadošajos nozares uzņēmumos.
Studiju programmas saturs atbilst siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženiera profesijas standarta prasībām.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot siltumenerģētikas un siltumtehnikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu, uz stingriem teorētiskajiem un praktiskās pieredzes pamatiem balstītu profesionālās izglītības līmeni.
Programmas absolventiem pēc fundamentālo, nozares teorētisko un specializējošo studiju priekšmetu apgūšanas nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencei jābūt pietiekamām, lai spētu iesaistīties darba tirgū enerģētikas, siltumapgādes, mašīnbūves, būvniecības un citās nozarēs atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, kā arī absolventiem ir jābūt spējīgiem turpināt izglītību maģistra grāda iegūšanai.

Iegūstamā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā un inženiera kvalifikācija siltumenerģētikā un siltumtehnikā

Studiju ilgums: 2 gadi Daugavpilī + 2 gads Rīgā

Budžeta vietas: 8

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem