Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Par programmu:

Šī zinātņu apakšnozare pēta ēku inženiersistēmas, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras elementus: siltumapgādes, aukstumapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Ēkās pēta apkures, dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas, gāzes apgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, tehnisko termodinamiku, būvniecības siltumfiziku, akustiku un gaismas tehniku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, mikrobioloģiju un cilvēka psihofizioloģiju.
Apdzīvotās vietās pēta minēto infrastruktūras elementu reģionālās plānošanas aspektus, kā arī gāzes transportēšanu un uzglabāšanu, dzeramā ūdens ņemšanu un sagatavošanu, ūdens attīrīšanas iekārtas, ugunsdzēšanas ūdens sagatavošanu, transportēšanu un uzglabāšanu.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām.

Iegūstamā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās

Studiju ilgums: 6 gadi Daugavpilī

Budžeta vietas: –

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem