RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra darbinieki

Ivans Griņevičs

Ivans Griņevičs

RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra direktors, docents

No 2015. gada RTU Daugavpils filiāles direktors.
No 2013. gada RTU Daugavpils filiāles docents.
No 2012. gada līdz 2015. gadam RTU Daugavpils filiāles direktora vietnieks mācību jautājumos.
2012. gadā ieguvis inženierzinātņu doktora grādu mašīnzinātnes nozares mašīnbūves tehnoloģija apakšnozarē.
No 2009. gada līdz 2013. gadam RTU Daugavpils filiāles lektors.
No 2008. gada līdz 2009. gadam RTU Daugavpils filiāles vecākais laborants.
2007. gadā ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu transporta un satiksmes zinātnē.


Raisa Smirnova

Raisa Smirnova

Docente

Kopš 2003. gada RTU Daugavpils filiāles docente
No 2001. gada līdz 2003. gadam RTU Daugavpils filiāles lektore
No 1995. gada līdz 2001. gada RTU DMZC (Daugavpils Mācību Zinātņu Centrs) fizikas, matemātikas un elektrozinību nodaļas asistente
No 1994.gada līdz 2001.gadam studēja RTU Mehānikas institūtā doktorantūrā
No 1988. gada līdz 1995. gadam Rīgas Politehniskā institūta Daugavpils vispārtehniskās fakultātes inženiere
No 1982.gada līdz 1988.gadam studēja RTU Automātikas un Skaitliskas tehnikas fakultātē
No 1972. gada līdz 1982. gadam mācījās Daugavpils rajona Vecpilsētas vidusskolā


Ludmila Lavrinoviča

Ludmila Lavrinoviča

Docente

Nodarbošanās:
Kopš 2017. gada RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra docente
Kopš 2016. gada RTU Daugavpils filiāles direktora vietniece (izglītības jomā).
Kopš 2016. gada RTU Daugavpils filiāles docente.
No 2015. gada līdz 2016. gadam RTU Daugavpils filiāles lektore.
No 2013. gada līdz 2015. gadam RTU Cēsu filiāles lektore.
Izglītība:
2014. gadā Piešķirts inženierzinātņu doktora grāds. RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Doktora studiju programma „Enerģētika un elektrotehnika”, studiju virziens „Elektriskās mašīnas un aparāti”.
2011. Piešķirts inženierzinātņu akadēmiskais maģistra grāds enerģētikā un elektrotehnikā. RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Maģistra studiju programma „Enerģētika un elektrotehnika”.
2009. Piešķirts inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds elektrozinātnē. RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Bakalaura studiju programma „Enerģētika un elektrotehnika”.


Janīna Leončika

Janīna Leončika

Lietvede, personāla lietvede

Strādā RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā kopš 1979. gada.

2009. gadā ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā

2021. gadā ieguvusi profesionālo maģistra grādu starpkultūru attiecībās un starpkultūru menedžera kvalifikāciju


Guntis Strautmanis

Guntis Strautmanis

Asoc.profesors

Jurijs Ivanovs

Jurijs Ivanovs

Docents

Darba pieredze:
01.2010 – pašlaik RTU Daugavpils filiāles docents;
2002. – 2005. RTU Daugavpils filiālēs direktors;
1994. – 2002. RTU Daugavpils mācību-zinātņu centra direktors;
1988. – 1994. RPI Daugavpils vispārtehniskas fakultātes katedras vadītājs;
1983. – 2002. RPI Daugavpils vispārtehniskas fakultātes docents;
1978. – 1983. RPI Daugavpils vispārtehniskas fakultātes vecākais pasniedzējs;
1973. – 1978. RPI Daugavpils vispārtehniskas fakultātes inženieris;
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:
12.1992. Inženierzinātņu doktors, (B-D №000492),
07.1987. Docenta nosaukums (diploms ДЦ № 000482),
25.01.1978.Tehnisko zinātņu kandidāta zinātniskais grāds (diploms TH №019605)
Izglītība:
12.1969. – 12.1972. RPI aspirantūra;
09.1961. – 06.1969. Daugavpils pedagoģiskais institūts;
09.1950. – 06.1961. Daugavpils 10.vidusskola.


Vladimirs Ņikišins

Vladimirs Ņikišins

Docents

No 02.09.2002. RTU Daugavpils filiāles docents
No 14.04.1987. RTU Daugavpils filiāles lektors


Igors Ščukins

Igors Ščukins

Docents, datortīkla administrators

No 1994. gada RTU Mehānikas Institūta doktorants prof. M. Zakrževskis vadība
No 1994. gada RTU Daugavpils filiāles sistēmas "SPRING" izstrādāšana zinātniskiem mērķiem,
RTU Daugavpils filiāles lektors,
RTU Daugavpils filiāles datortīklu administrators,
No 1987. gada līdz 1994. gadam automātikas projektēšanas sistēmas "ARCAON" izstrādāšana RPI DVTF
No 1990. gada līdz 1993. gadam vagonu reģistrācijas automātikas vadības sistēmas izstrādāšana "Latvijas Dzelzceļā"
No 1986. gada līdz 1991. gadam RPI DFTF (tagad RTU DF) un RPI AF "Automātika un telemehānika" specialitāte
No 1976. gada līdz 1986. gadam mācījās 4. Daugavpils vidusskolā


Marija Dobkeviča

Marija Dobkeviča

Docente

No 2015. gada RTU Daugavpils filiāles docente.
2015. gadā ieguvusi zinātņu doktora grādu matemātikā.
2011. gadā beigusi Daugavpils universitātes doktorantūru matemātikā (diferenciālvienādojumi).
Kopš 2003. gada strādā RTU Daugavpils filiālē.
1993. gadā beigusi Daugavpils universitāti Fizikas un matemātikas fakultāti, matemātikas, informātikas un skaitļošanas tehnikas specialitāte.


Jeļena Tretjakova

Jeļena Tretjakova

Docente

Nodarbošanās
Kopš 2016. g. strādā RTU Daugavpils filiālē par docenti.
2009. – 2015.gg. RTU Daugavpils filiāles lektore.
2002. – 2009.gg. Valsts AS “Latvijas Dzelzceļš” Daugavpils mācību centra angļu valodas pasniedzēja.
2001. – 2007.gg. RISEBA Daugavpils filiāles angļu valodas pasniedzēja.
2000. – 2002.gg. Daugavpils Universitātes asistente angļu valodas katedra.
1998. – 2002.gg. Daugavpils 13. vidusskolas angļu un zviedru valodu skolotāja.
Izglītība
2010. – 2013.gg. Daugavpils Universitātes doktorantūras programma „Valodniecība” (angļu filoloģija). Promocijas darbs aizstavēts 2015. gadā.
2000. – 2002.gg. Daugavpils Universitātes maģistra grāds angļu filoloģijā.
1994. – 1999.gg. Daugavpils Universitāte, filoloģijas bakalaura grāds valodniecības nozarē, Latvijas kultūras vēstures un pamatskolas zviedru valodas skolotājas kvalifikācija.


Vladimirs Miglāns

Vladimirs Miglāns

Lektors

Sandra Stašāne

Sandra Stašāne

Lektore

Guntis Spriņģis

Guntis Spriņģis

Direktora vietnieks, lektors

Eduards Skromans

Eduards Skromans

Jaunākais lietotāju atbalsta speciālists

Gaļina Tjurina

Gaļina Tjurina

Bibliotekāre

Anatolijs Kazakevičs

Anatolijs Kazakevičs

Sporta treneris

Andris Lociks

vecākais laborants

Andrejs Grigorjevs

zinātniskais asistents