Muitas un nodokļu administrēšana

Par programmu:

Studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana”, kas attīstīta sadarbībā ar Pasaules Muitas organizāciju (PMO), kā pirmā pasaulē tika atzīta kā atbilstoša vienotajiem PMO starptautiskajiem profesiju standartiem Operatīvo vadītāju/ Līderu līmenim (Operational Managers/Leaders) un ko apstiprinājušas 176 PMO dalībvalstis, par ko saņemts atbilstošs sertifikāts.
Tāpat studiju programma ir veidota sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienesta (VID) nodokļu un muitas iestāžu pārstāvjiem tā, lai studenti iegūtu vispusīgas zināšanas par šo iestāžu darbību un prastu tās pielietot praksē, kā arī būtu kompetenti patstāvīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, parādīt, ka izprot profesionālo ētiku un veikt iestādes, uzņēmuma struktūrvienības vadītāja pienākumus.
Profesionālā bakalaura studiju programma „Muitas un nodokļu administrēšana” ir unikāla Latvijā un arī Eiropas Savienības (ES) starptautiskajā izglītības telpā analogas programmas faktiski nav.

Programmas mērķis:

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai sniegtu profesionālās bakalaura izglītības līmenim un vienam no diviem profesijas standartiem (programmā tiek ietvertas divas specializācijas) atbilstošu profesionālo kompetenci, kas ļauj ieņemt atbilstošus muitas iestāžu struktūrvienību vadītāja, jeb nodokļu ekonomista amatus un nodrošina iespējas studiju tālākai turpināšanai.

Iegūstamā izglītība:

profesionālais bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā un nodokļu ekonomista vai muitas iestādes struktūrvienības vadītāja kvalifikācija

Studiju ilgums: 3 gadi Daugavpilī

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem