STUDIJAS RTU Daugavpils FILIĀLĒ

Daugavpils filiāle piedāvā dažādu studiju programmu apgūšanas sākšanu, kas tiks turpināta Rīgā. RTU Daugavpils filiāles attīstības politika paredz akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāda, vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apgūšanas realizāciju. RTU sniegto izglītības kvalitāti augstu novērtējuši darba devēji, ierindojot universitāti pirmajā vietā darba devēju ieteiktāko augstskolu un studiju programmu sarakstā.

Kvalitatīva izglītība – RTU Daugavpils filiāle nodrošina inženierzinātņu studiju saturu, kas balstīts uz RTU izstrādāto kvalitātes politiku.

Individuāla pieeja – studijas universitātē tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

Praktisko iemaņu iegūšana – studiju procesā būtiska loma ir praktisko iemaņu attīstīšanai, risinot reālus uzdevumus un problēmas.

Augsti kvalificēti pasniedzēji – lielākai filiāles mācībspēka daļai ir doktora grāds un daudzgadīgs pasniegšanas stāžs.

Karjeras iespējas – inženierzinātņu speciālistiem ir izcilas karjeras iespējas, jo pieprasījums pēc speciālistiem darba tirgū ir ļoti liels.

Valsts apmaksātas studijas – visās pilna laika klātienes studijās ir pieejamas budžeta vietas.