STUDIJAS RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrā

Daugavpils studiju un zinātnes centrs piedāvā dažādu studiju programmu apgūšanas uzsākšanu, kas tiks turpināta Rīgā. RTU Daugavpils studiju un zinātnes centra attīstības politika paredz akadēmiskā vai profesionālā bakalaura grāda, vai pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības apgūšanas realizāciju. RTU sniegto izglītības kvalitāti augstu novērtējuši darba devēji, ierindojot universitāti pirmajā vietā darba devēju ieteiktāko augstskolu un studiju programmu sarakstā.

Kvalitatīva izglītība – RTU Daugavpils studiju un zinātnes centrs nodrošina inženierzinātņu studiju saturu, kas balstīts uz RTU izstrādāto kvalitātes politiku.

Individuāla pieeja –studijas tiek īstenotas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

Praktisko iemaņu iegūšana – studiju procesā būtiska loma ir praktisko iemaņu attīstīšanai, risinot reālus uzdevumus un problēmas.

Augsti kvalificēti pasniedzēji – lielākai studiju un zinātnes centra mācībspēka daļai ir doktora grāds un profesionālā pieredze.

Karjeras iespējas – inženierzinātņu speciālistiem ir izcilas karjeras iespējas, jo pieprasījums pēc speciālistiem darba tirgū ir ļoti liels.

Valsts apmaksātas studijas – visās pilna laika klātienes studijās ir pieejamas budžeta vietas.