Elektrotehnoloģiju datorvadība

Par programmu:

Studiju laikā studenti iegūst bakalaura grāda ieguvei nepieciešamās pamatzināšanas elektrisko tehnoloģiju darbības teorētiskajos un praktiskajos principos, elektroiekārtu projektēšanā, elektrisko tehnoloģiju automatizācijā un automatizācijas sistēmu praktiskajā izveidē. Programma ir elektrotehniska virziena, bet ar padziļinātu informācijas tehnoloģiju apguvi pielietojumam elektrotehnoloģisko iekārtu datorizētajā automatizācijā. Studiju laikā tiek veikta vismaz 4 mēnešu ilga prakse, kā arī veikti studiju projekti 3 svarīgos programmas priekšmetos, apgūstot praktiskās projektēšanas iemaņas. Studiju laikā iegūto zināšanu apjoms un iegūtās iemaņas un prasmes atbilst LR standarta “Elektroinženieris” prasībām. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts un aizstāvēts bakalaura darbs ar projekta daļu, kā rezultātā studentam tiek piešķirts gan bakalaura grāds, gan elektroinženiera kvalifikācija atbilstoši standartam ar 5. kvalifikācijas līmeni. Pēc studiju programmas pabeigšanas absolventi var turpināt studijas profesionālajā maģistrantūrā.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas nozares elektrotehnoloģiju datorvadības apakšnozarē, kas atbilst 5. profesionālās kvalifikācijas līmenim (elektroinženieris), un sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šīs apakšnozares dažādos virzienos, kas ļautu turpināt studijas doktorantūrā.

Iegūstamā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikācija.

Studiju ilgums: 2 gadi Daugavpilī + 2 gads Rīgā

Budžeta vietas: 5

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem