Dzelzceļa transports

Par programmu:

Paredzēta studiju programmas īstenošana pilna un nepilna laika (neklātienes) studijās.
RTU Daugavpils filiāle nodrošina šīs programmas pilna un nepilna laika (neklātienes) bakalaura profesionālās studijas 3 semestru garumā.
Profesionālā bakalaura studiju programmas apjoms ir 180 kredītpunkti, apmācības ilgums ir 4,5 gadi pilna laika studijās un 5,5 gadi nepilna laika (neklātienes) studijās.
Latvijas augstākās izglītības iestādēs nav analogas studiju programmas, bet studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošie var izmantot iespēju pāriet uz līdzīgām studiju programmām, piemērām, uz RTU Transporta un mašīnzinību fakultātes programmām “Automobiļu transports” vai “Transporta sistēmu inženierija”.
Studiju programma tiek īstenota 3 virzienos. Studiju programmu īsteno Dzelzceļa transporta institūta Dzelzceļa transporta profesora grupa.
Studentiem pēc pirmā kursa ir iespēja izvēlēties vienu no šīs programmas 3 virzieniem:
Dzelzceļa ritošā sastāva virziens ar specializāciju:
1. Dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves);
2. Dzelzceļa ritošais sastāvs (vagoni).
Dzelzceļa pārvadājumu tehnoloģijas virziens;
Sliežu ceļa un ceļa mašīnu virziens ar specializāciju:
1. Sliežu ceļš;
2. Ceļa mašīnas.
Studentiem ir dotas papildu apmācības iespējas, izmantojot programmā esošos obligātās un brīvās izvēles studiju priekšmetus, kuru apjoms ir noteikts ar RTU Senāta lēmumu. Obligātās izvēles studiju priekšmeti dod iespēju izvēlēties vienu no svešvalodām (angļu, vācu, franču), kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Brīvās izvēles priekšmetu apjoms ļauj iegūt papildu izglītību humanitārās un sociālās zinātnēs.
Studiju programmas absolventi iegūst profesionālā bakalaura grādu dzelzceļa transportā un inženiera kvalifikāciju dzelzceļa transportā.

Programmas mērķis:

Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo pamatizglītību dzelzceļa transporta nozarē, kas ļauj strādāt dzelzceļa transporta uzņēmumos un organizācijās, kā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu dzelzceļa transporta tehnoloģisko sistēmu un procesu izstrādāšanu un uzturēšanu, kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu tehnisko, organizatorisko un vadības nodrošinājumu, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā.

Iegūstamā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds dzelzceļa transportā un inženieris dzelzceļa transportā

Studiju ilgums: 1,5 gadi Daugavpilī + 3 gads Rīgā

Budžeta vietas: 12

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem