Datorsistēmas

Par programmu:

Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorsistēmas”, kuras ilgums ir 3 gadi un apjoms 121 kredītpunkts, sagatavo inženierzinātņu bakalaurus datorzinātnē un datorvadībā, sniedzot pamatzināšanas datorzinātnē tālākai izglītībai vai/un profesionālās darbības uzsākšanai. Teorētisko bāzi nodrošina matemātikas, fizikas, inženierķīmijas, elektrotehnikas un elektronikas, datorzinātņu un programmēšanas bāzes priekšmeti, ieskaitot tādus priekšmetus kā Lietojumprogrammatūra, Datu struktūras, Datorgrafikas un attēlu apstrādes pamati, Ievads datoru arhitektūrā, Sistēmu modelēšanas un imitācijas pamati, Datu bāzu vadības sistēmas. Datorzinātņu jomā studenti apgūst operētājsistēmas, datoru organizāciju un tīklus, algoritmu konstruēšanu, sistēmu analīzi un projektēšanu, lielu datu bāzu tehnoloģiju un mākslīgā intelekta pamatus. Programminženierijas jomā studenti iegūst zināšanas programmēšanas valodās, programmatūras izstrādes tehnoloģijās un rīkos, tādējādi apgūstot zināšanu praktisko lietojumu. Studiju programma sastāv no obligātiem priekšmetiem 82 kredītpunktu apjomā, starp kuriem ir specializējošie priekšmeti (58 kredītpunkti), vispārizglītojošie priekšmeti (22 kredītpunkti), kā arī humanitārie un sociālie priekšmeti (2 kredītpunkti), obligātās izvēles priekšmetiem (35 kredītpunkti, no kuriem 17 kredītpunkti ir paredzēti specializējošiem priekšmetiem, t.sk. 4 kredītpunkti – ekonomikas un vadības priekšmetiem). Brīvās izvēles priekšmeti ir 4 kredītpunktu apjomā, bet bakalaura darba apjoms – 10 kredītpunkti. Kā šīs bakalaura studiju programmas īpatnību ir jāizceļ tas, ka programmas absolventi var turpināt studijas gan akadēmiskā maģistra, gan profesionālā maģistra studiju programmā „Datorsistēmas”.

Programmas mērķis:

Sagatavot speciālistus patstāvīga darba uzsākšanai informātikas nozarē ar zināšanām programminženierijā, datorsistēmu izstrādē, sistēmu analīzē, datu bāzu pamattehnoloģijās un mākslīgā intelekta pamatos, kā arī speciālistus, kuri spēj demonstrēt sistēmisku domāšanu un/vai sistēmpieeju un piedalīties programmatūras izstrādes projektā, pildot dažādas lomas un ievērojot IT nozares standartus un profesionālo ētiku. Sagatavot studējošos studiju turpināšanai gan profesionālā (izpildot papildprasības), gan akadēmiskā maģistra studiju līmenī.

Iegūstamā izglītība: Inženierzinātņu akadēmiskais bakalaura grāds datorvadībā un datorzinātnē

Studiju ilgums: 2 gadi Daugavpilī + 1 gads Rīgā

Budžeta vietas: 15

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem