Būvniecība

Par programmu:

Profesionālā bakalaura studiju programma „Būvniecība” paredz apgūt profilam atbilstošus vispārizglītojošos studiju kursus, nozares teorētiskos pamatkursus, nozares profesionālās specializācijas kursus kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Programma ilgst 4,5 gadus, un tās apjoms ir 180 KP. Pēc studiju beigšanas un bakalaura darba aizstāvēšanas students iegūst profesionālo bakalaura grādu būvniecībā un inženiera kvalifikāciju būvniecībā.

Programmas mērķis:

Bakalaura profesionālo studiju mērķis ir sniegt 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību būvniecības nozarē, sagatavot inženieri patstāvīgam darbam, kā arī turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā.

Iegūstamā izglītība: Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā un inženiera kvalifikācija būvniecībā

Studiju ilgums: 5 gadi Daugavpilī

Budžeta vietas: –

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem