Būvdarbu vadīšana

Par programmu:

Studiju programma nodrošina darba tirgus prasībām atbilstošu 4.līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu vadītāju sagatavošanu, kuri var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.
Programma izstrādāta atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 5.līmeņa zināšanu, prasmju un kompetences aprakstiem.
Programmas absolventi iegūst 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību atbilstoši LR augstākās profesionālās izglītības standartiem un 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Būvdarbu vadītājs”.
Studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un patstāvīgās studijās apgūt fundamentālās zinātnes, būvniecības vadīšanai atbilstošos tehniskos, ekonomiskos un humanitāros priekšmetus.
Pirmā līmeņa profesionālo studiju rezultātā studenti iegūst zināšanas, prasmes un kompetences, lai varētu uzsākt patstāvīgu darbu vai arī lai varētu turpināt augstāka līmeņa studijas būvniecības nozares profesionālā bakalaura stadiju programmās.

Programmas mērķis:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Būvdarbu vadīšana” mērķi ir sagatavot speciālistus būvniecības nozarē:
– atbilstoši darba tirgus prasībām;
– atbilstoši pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām (LR augstākās profesionālās izglītības standarts);
– nodrošinot zināšanu, prasmju un kompetences iegūšanu sagatavojot būvdarbu vadītājus, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai būvuzņēmumos;
– veicinot motivāciju tālākizglītībai, lai iegūtu 2.līmeņa augstāko izglītību un 5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju būvniecībā.

Iegūstamā izglītība: Būvdarbu vadītāja profesionālā kvalifikācija

Studiju ilgums: 2,5 gadi Daugavpilī

Budžeta vietas: 10

Vairāk informācijas par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem